Google+

اثری از: همایون شجریان و گروه دستان
آهنگساز: سعید فرجپوری

آلبوم ای جان جان بی من مرو - اثر همایون شجریان

 1. ب

  بی من مرو

  خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو


  ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو

  ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب


  ای زمین بی من مروی و ای زمان بی من مرو

  ای عیان بی من مدان و ای زبان بی من مخوان


  ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو

  این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است


  این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو

  |شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید


  من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو

  |خار ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل


  تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو

  |در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است


  همچنین در من نگر بی من مران بی من مرو

  |چون حریف شاه باشی ای طرب بی من منوش


  چون به بام شه روی ای پاسبان بی من مرو

  |وای آن کس کو در این ره بی نشان تو رود


  چو نشان من تویی ای بی نشان بی من مرو

  |وای آن کو اندر این ره می رود بی دانشی


  دانش راهم تویی ای راه دان بی من مرو

  |دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق


  ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی من مرو

 2. ر

  رها نمی کند ایام

  رها نمی کند ایام در کنار منش


  که داد خود بستانم به بوسه از دهنش

  همان کمند بگیرم که صید خاطر خلق


  بدان همی کند و درکشم به خویشتنش

  |ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف


  که مبلغی دل خلقست زیر هر شکنش

  غلام قامت آن لعبتم که بر قد او


  بریده اند لطافت چو جامه بر بدنش

  |رنگ و بوی تو ای سروقد سیم اندام


  برفت رونق نسرین باغ و نسترنش

  |یکی به حکم نظر پای در گلستان نه


  که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش

  |خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز


  که برکند دل مرد مسافر از وطنش

  |عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل


  صبا به شهر درآورد بوی پیرهنش

  |شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار


  بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش

  در این روش که تویی گر به مرده برگذری


  عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش

  |نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی


  که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش

 3. آ

  آن دلبر من

  آن دلبر من آمد بر من


  زنده شد از او بام و در من

  |گفتم قنقی امشب تو مرا


  ای فتنه من شور و شر من

  |گفتا بروم کاری است مهم


  در شهر مرا جان و سر من

  آخر تو شبی رحمی نکنی


  بر رنگ و رخ همچون زر من

  رحمی نکند چشم خوش تو


  بر نوحه و این چشم تر من

  گفتم به خدا گر تو بروی


  امشب نزید این پیکر من

  |بفشاند گل گلزار رخت


  بر اشک خوش چون کوثر من

  |گفتا چه کنم چون ریخت قضا


  خون همه را در ساغر من

  |مریخیم و جز خون نبود


  در طالع من در اختر من

  |عودی نشود مقبول خدا


  تا درنرود در مجمر من

  |گفتم چو تو را قصد است به جان


  جز خون نبود نقل و خور من

  |تو سرو و گلی من سایه تو


  من کشته تو تو حیدر من

  |گفتا نشود قربانی من


  جز نادره ای ای چاکر من

  |جرجیس رسد کو هر نفسی


  نو کشته شود در کشور من

  |اسحاق نبی باید که بود


  قربان شده بر خاک در من

  |من عشقم و چون ریزم ز تو خون


  زنده کنمت در محشر من

  |هان تا نطپی در پنجه من


  هان تا نرمی از خنجر من

  |با مرگ مکن تو روی ترش


  تا شکر کند از تو بر من

  |می‌خند چو گل چون برکندت


  تا به سر شدت در شکر من

  |اسحاق تویی من والد تو


  کی بشکنمت ای گوهر من

  |عشق است پدر عاشق رمه را


  زاینده از او کر و فر من

  |این گفت و بشد چون باد صبا


  شد اشک روان از منظر من

  |گفتم چه شود گر لطف کنی


  آهسته روی ای سرور من

  |اشتاب مکن آهسته ترک


  ای جان و جهان ای صدپر من

  |کس هیچ ندید اشتاب مرا


  این است تک کاهلتر من

  |این چرخ فلک گر جهد کند


  هرگز نرسد در معبر من

  |گفتا که خمش کاین خنگ فلک


  لنگانه رود در محضر من

  خامش که اگر خامش نکنی


  در بیشه فتد این آذر من

  |باقیش مگو تا روز دگر


  تا دل نپرد از مصدر من

 4. د

  دست به جان نمی رسد

  دست به جان نمی رسد تا به تو برفشانمش


  بر که توان نهاد دل تا ز تو واستانمش

  تن به قضا سپرده ام، پای رضا فشرده ام


  ور بروم کجا روم، چاره جز این ندانمش

  قوت شرح عشق تو نیست زبان خامه را


  گرد در امید تو چند به سر دوانمش

  |ایمنی از خروش من گر به جهان دراوفتد


  فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش

  |آه دریغ و آب چشم ار چه موافق منند


  آتش عشق آن چنان نیست که وانشانمش

  |هر که بپرسد ای فلان حال دلت چگونه شد


  خون شد و دم به دم همی از مژه می‌چکانمش

  عمر منست زلف تو بو که دراز بینمش


  جان منست لعل تو بو که به لب رسانمش

  |لذت وقت های خوش قدر نداشت پیش من


  گر پس از این دمی چنان یابم قدر دانمش

  |نیست زمام کام دل در کف اختیار من


  گر نه اجل فرارسد زین همه وارهانمش

  |عشق تو گفته بود هان سعدی و آرزوی من


  بس نکند ز عاشقی تا ز جهان جهانمش

  پنجه قصد دشمنان می نرسد به خون من


  وین که به لطف می کشد منع نمی توانمش

 5. ش

  شب ستاره کش

  چرا به باغ شاخه ای گلی به سر نمی زند


  چه شد که در بهار ما پرنده پر نمی زند

  چه وحشت است راه را که کس بر آن نمی رود


  چرا کسی چراغ جان به رهگذر نمی زند

  نشاط عشق رفت و در برین سرای بسته شد


  کنون به غیر غم کسی دگر به در نمی زند

  شب ستاره کش همی نشسته روی سینه ام


  به لب رسیده جان ولی دم سحر نمی زند

  شکوفه ی امیدم و غمم سیاه می کند


  مرا خزان نمی برد، مرا تبر نمی زند

 6. د

  دست بنه بر دلم

  دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس


  چشم من اندرنگر از می و ساغر مپرس

  جوشش خون را ببین از جگر مؤمنان


  وز ستم و ظلم آن طره ی کافر مپرس

  |سکه شاهی ببین در رخ همچون زرم


  نقش تمامی بخوان پس تو ز زرگر مپرس

  عشق چو لشکر کشید عالم جان را گرفت


  حال من از عشق پرس، از من مضطر مپرس

  |هست دل عاشقان همچو دل مرغ از او


  جز سخن عاشقی نکته دیگر مپرس

  |خاصیت مرغ چیست آنک ز روزن پرد


  گر تو چو مرغی بیا برپر و از در مپرس

  |چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست


  بیش مگو از پدر بیش ز مادر مپرس

  هست دل عاشقان همچو تنوری به تاب


  چون به تنور آمدی جز که ز آذر مپرس

  مرغ دل تو اگر عاشق این آتش است


  سوخته پر خوش تری هیچ تو از پر مپرس

  |گر تو و دلدار سر هر دو یکی کرده ایت


  پای دگر کژ منه خواجه از این سر مپرس

  |دیده و گوش بشر دان که همه پرگلست


  از بصر پروحل گوهر منظر مپرس

  |چونک بشستی بصر از مدد خون دل


  مجلس شاهی تو راست جز می احمر مپرس

  |رو تو به تبریز زود از پی این شکر را


  با لطف شمس حق از می و شکر مپرس

 7. ط

  طرب منم

  من طربم طرب منم زهره زند نوای من


  عشق میان عاشقان شیوه کند برای من

  |عشق چو مست و خوش شود بیخود و کش مکش شود


  فاش کند چو بی‌دلان بر همگان هوای من

  ناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشد


  چرخ فلک حسد برد ز آنچ کند به جای من

  |من سر خود گرفته ام من ز وجود رفته ام


  ذره به ذره می زند دبدبه فنای من

  |آه که روز دیر شد آهوی لطف شیر شد


  دلبر و یار سیر شد از سخن و دعای من

  |یار برفت و ماند دل شب همه شب در آب و گل


  تلخ و خمار می طپم تا به صبوح وای من

  |تا که صبوح دم زند شمس فلک علم زند


  باز چو سرو تر شود پشت خم دوتای من

  |باز شود دکان گل ناز کنند جزو و کل


  نای عراق با دهل شرح دهد ثنای من

  |ساقی جان خوبرو باده دهد سبو سبو


  تا سر و پای گم کند زاهد مرتضای من

  |بهر خدای ساقیا آن قدح شگرف را


  بر کف پیر من بنه از جهت رضای من

  |گفت که باده دادمش در دل و جهان نهادمش


  بال و پری گشادمش از صفت صفای من

  پیر کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد


  نیست در آن صفت که او گوید نکته های من

  |ساقی آدمی کشم گر بکشد مرا خوشم


  راح بود عطای او روح بود سخای من

  باده تویی سبو منم آب تویی و جو منم


  مست میان کو منم ساقی من سقای من

  |از کف خویش جسته ام در تک خم نشسته ام


  تا همگی خدا بود حاکم و کدخدای من

  |شمس حقی که نور او از تبریز تیغ زد


  غرقه نور او شد این شعشعه ضیای من


نظر شما چیست؟
«نظر شما مهم است؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

چکامه
آخرین آلبوم‌های برگزیده موسیقی
 • کجا باید برم

 • ابراهیم

 • ایران من

 • صورتگر

 • افسانه روزگار

خواننده‌ها و هنرمندان موسیقی
 • محمدرضا شجریان

 • همایون شجریان


 • آرش ای پی

 • آرمان گرشاسبی

 • آریا عظیمی نژاد

 • احسان خواجه امیری

 • اردشیر کامکار

 • اشکان خطیبی

 • اشکان کمانگری

 • اشوان

 • امید حاجیلی

 • امید نعمتی

 • امیر تاجیک

 • امیر محمد تفتی

 • امیر هوشنگ ابتهاج

 • امیرعباس گلاب

 • امین بانی

 • امین حبیبی

 • انوشیروان روحانی

 • ایوب صادقی

 • ایهام

 • بابک جهانبخش

 • برزو ارجمند

 • بنیامین بهادری

 • بهاره رهنما

 • بهنام بانی

 • بهنام صفوی

 • پازل باند

 • پرواز همای

 • پرویز پرستویی

 • پوریا اخواص

 • پویا سرایی

 • پیمان خازنی

 • جلال امیرپورسعید

 • چارتار

 • چکامه

 • حامد زمانی

 • حامد همایون

 • حامی

 • حجت اشرف زاده

 • حسام الدین سراج

 • حسین علیزاده

 • حمید عسکری

 • حمید گودرزی

 • حمید هیراد

 • خسرو شکیبایی

 • دنگ شو

 • دیبا فاضل نیا

 • رستاک حلاج

 • رضا صادقی

 • رضا یزدانی

 • روزبه بمانی

 • روزبه نعمت‌الهی

 • رهام صفوی

 • زانیار خسروی

 • سالار عقیلی

 • سپنتا مجتهدزاده

 • سپیده رئیس سادات

 • سجاد شوشتری

 • سروش فیروزیان

 • سعید شهروز

 • سهراب پورناظری

 • سیامک عباسی

 • سیاوش عظیمی

 • سیروان خسروی

 • سینا حجازی

 • سینا درخشنده

 • سینا سرلک

 • سینا شعبانخانی

 • شهاب مظفری

 • شهرام شکوهی

 • شهرام میرجلالی

 • شهرام ناظری

 • علی اصحابی

 • علی پهلوان

 • علی جعفری پویان

 • علی زند وکیلی

 • علی عبدالمالکی

 • علی قمصری

 • علی لهراسبی

 • علی مقدم

 • علیرضا روزگار

 • علیرضا طلیسچی

 • علیرضا عصار

 • علیرضا قرائی منش

 • علیرضا قربانی

 • علیرضا کاوئی

 • علیرضا مشایخی

 • عماد طالب‌زاده

 • غلامحسین بنان

 • فرزاد فرزین

 • فریان

 • فریبرز لاچینی

 • فرید نجم الدین

 • فریدون آسرایی

 • فریدون مشیری

 • فواد معماریان

 • کامران تفتی

 • کاوه صالحی

 • گروه پالت

 • گروه دارکوب

 • گروه داماهی

 • گروه سون

 • گروه گام

 • گروه هترا

 • مازیار فلاحی

 • ماکان باند

 • مانی رهنما

 • مجتبی شاه علی

 • مجید اخشابی

 • مجید درخشانی

 • محسن ابراهیم زاده

 • محسن چاوشی

 • محسن یگانه

 • محمد اصفهانی

 • محمد زند وکیلی

 • محمد علیزاده

 • محمد معتمدی

 • محمدرضا فروتن

 • محمدرضا گلزار

 • محمدرضا هدایتی

 • محمود جهان

 • مرتضی پاشایی

 • مریم حیدرزاده

 • مسعود صابری

 • مسعود صادقلو

 • مسیح

 • مسیح و آرش

 • مصطفی حامدی

 • مهدی احمدوند

 • مهدی جهانی

 • مهدی یراحی

 • مهدی یغمایی

 • مهران مدیری

 • مهسا عظیمی

 • مهیار علیزاده

 • میثم ابراهیمی

 • میدیا فرج نژاد

 • میلاد بابایی

 • میلاد درخشانی

 • میلاد ملک

 • ناصر مسعودی

 • نگار خارکن

 • وحید تاج

 • هژیر مهرافروز

 • همایون خرم

 • هوروش بند

 • یمین غفاری