Google+

آهنگساز: علی قمصری
انتشار: ۱۳۸۸

آلبوم آب، نان، آواز - اثر همایون شجریان

 1. آ

  آب، نان، آواز

  کمترین تحریری از یک آرزو این است

  آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی

  در قناری ها نگه کن، در قفس، تا نیک دریابی

  کز چه در آن تنگناشان باز شادی های شیرین است

  کمترین تحریری از یک زندگانی، آب، نان، آواز

  ور فزونتر خواهی از آن، گاهگه پرواز

  ور فزونتر خواهی از آن، شادی آغاز

  ور فزونتر باز هم خواهی، بگویم باز

  آنچنان بر ما به نان و آب اینجا تنگسالی گشت

  که کسی به فکر آوازی نباشد

  اگر آوازی نباشد، شوق پروازی نخواهد بود

 2. ب

  بی دل و بی زبان

  تا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدم


  دیو نی ام پری نی ام از همه چون نهان شدم

  برف بدم گداختم تا که مرا زمین بخورد


  تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم

  |نیستم از روان ها بر حذرم ز جان ها


  جان نکند حذر ز جان، چیست حذر چو جان شدم

  |آنک کسی گمان نبرد رفت گمان من بدو


  تا که چنین به عاقبت بر سر آن گمان شدم

  |از سر بیخودی دلم داد گواهی به دست


  این دل من ز دست شد و آنچ بگفت آن شدم

  این همه ناله های من نیست ز من همه از اوست


  کز مدد می لبش بی دل و بی زبان شدم

  گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی


  من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم

  جان جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من


  من به جهان چه می کنم چون که از این جهان شدم

 3. ب

  به جان تو

  دگر باره بشوریدم، بدان سانم به جان تو


  که هر بندی که بربندی، به در رانم به جان تو

  من آن دیوانه بندم، که دیوان را همی بندم


  زبان مرغ می دانم سلیمانم به جان تو

  نخواهم عمر فانی را، تویی عمر عزیز من


  نخواهم جان پر غم را، تویی جانم به جان تو

  |چو تو پنهان شوی از من همه تاریکی و کفرم


  چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم به جان تو

  |گر آبی خوردم از کوزه خیال تو در او دیدم


  وگر یک دم زدم بی تو پشیمانم به جان تو

  اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیره غمناکم


  وگر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو

  |سماع گوش من نامت سماع هوش من جامت


  عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو

  |درون صومعه و مسجد تویی مقصودم ای مرشد


  به هر سو رو بگردانی بگردانم به جان تو

  سخن با عشق میگویم، که او شیر و من آهویم چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو

  |ایا منکر درون جان مکن انکارها پنهان


  که سر سرنبشتت را فروخوانم به جان تو

  |چه خویشی کرد آن بی چون عجب با این دل پرخون


  که ببریده ست آن خویشی ز خویشانم به جان تو

  |تو عید جان قربانی و پیشت عاشقان قربان


  بکش در مطبخ خویشم که قربانم به جان تو

  |ز عشق شمس تبریزی ز بیداری و شبخیزی


  مثال ذره گردان پریشانم به جان تو

 4. ش

  شهر به شهر

  شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم


  خانه به خانه در به در جستمت و نیافتم

  بر دل من ز بس که جای تنگ شد از جدایی ات


  بی تو به دست خویشتن سینه خود شکافتم

  از تف آتش غمم صد ره اگرچه تافتی


  آیینه سان به هیچ سو رو ز تو بر نتافتم

  آه که تار و پود من، رفت به باد عاشقی


  جامه ی تقوایی که من در همه عمر بافتم

  |یک ره از او نشد مرا کار دل حزین روا


  هاتف اگرچه عمرها در ره او شتافتم

 5. خ

  خاکدان عشق

  ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم


  وی مطربان ای مطربان دف شما پر زر کنم

  ای تشنگان ای تشنگان امروز سقایی کنم


  وین خاکدان خشک را جنت کنم کوثر کنم

  |ای بی کسان ای بی کسان جاء الفرج جاء الفرج


  هر خسته غمدیده را سلطان کنم سنجر کنم

  ای کیمیا ای کیمیا در من نگر زیرا که من


  صد دیر را مسجد کنم صد دار را منبر کنم

  ای کافران ای کافران قفل شما را وا کنم


  زیرا که مطلق حاکمم مؤمن کنم کافر کنم

  |ای بوالعلا ای بوالعلا مومی تو اندر کف ما


  خنجر شوی ساغر کنم ساغر شوی خنجر کنم

  |تو نطفه بودی خون شدی وانگه چنین موزون شدی


  سوی من آ ای آدمی تا زینت نیکوتر کنم

  |من غصه را شادی کنم گمراه را هادی کنم


  من گرگ را یوسف کنم من زهر را شکر کنم

  |ای سردهان ای سردهان بگشاد هام زان سر دهان


  تا هر دهان خشک را جفت لب ساغر کنم

  |ای گلستان ای گلستان از گلستانم گل ستان


  آن دم که ریحان هات را من جفت نیلوفر کنم

  |ای آسمان ای آسمان حیرانتر از نرگس شوی


  چون خاک را عنبر کنم چون خار را عبهر کنم

  |ای عقل کل ای عقل کل تو هر چه گفتی صادقی


  حاکم تویی حاتم تویی من گفت و گو کمتر کنم

 6. د

  در عاشقی

  اینبار من یکبارگی، در عاشقی پیچیده ام


  اینبار من یکبارگی، از عافیت ببریده ام

  دل از خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام


  عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام

  ای مردمان ای مردمان، از من نیاید مردمی


  دیوانه هم نندیشد آن، کندر دل اندیشیده ام

  |دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته


  من با اجل آمیخته در نیستی پریده ام

  امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد


  خواهد که ترساند مرا پنداشت من نادیده ام

  من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او


  من گیج کی باشم ولی، قاصد چنین گیجیده ام

  |از کاسه استارگان وز خون گردون فارغم


  بهر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیده ام

  من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام


  حبس از کجا من از کجا، مال که را دزدیده ام

  |در حبس تن غرقم به خون وز اشک چشم هر حرون


  دامان خون آلود را در خاک می مالیده ام

  |مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خون


  یک بار زاید آدمی من بارها زاییده ام

  |چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا


  زیرا از آن کم دیده ای من صدصفت گردیده ام

  در دیده من اندر آ، وز چشم من بنگر مرا


  زیرا برون از مرده ها، منزلگهی بگزیده ام

  تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم


  تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیده ام

  |من طرفه مرغم کز چمن با اشتهای خویشتن


  بی دام و بی گیرنده ای اندر قفس خیزیده ام

  |زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان


  بهر رضای یوسفان در چاه آرامیده ام

  |در زخم او زاری مکن دعوی بیماری مکن


  صد جان شیرین داده ام تا این بلا بخریده ام

  |چون کرم پیله در بلا در اطلس و خز می روی


  بشنو ز کرم پیله هم کاندر قبا پوسیده ام

  |پوسیده ای در گور تن رو پیش اسرافیل من


  کز بهر من در صور دم کز گور تن ریزیده ام

  |نی نی چو باز ممتحن بردوز چشم از خویشتن


  مانند طاووسی نکو من دیبه ها پوشیده ام

  |پیش طبیبش سر بنه یعنی مرا تریاق ده


  زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیده ام

  |تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی


  زیرا من از حلوای جان چون نیشکر بالیده ام

  |عین تو را حلوا کند به زانک صد حلوا دهد


  من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیده ام

  |خاموش کن کاندر سخن حلوا بیفتد از دهن


  بی گفت مردم بو برد زان سان که من بوییده ام

  |هر غوره ای نالان شده کای شمس تبریزی بیا


  کز خامی و بی لذتی در خویشتن چغزیده ام

 7. م

  می عشق

  از می عشق تو مستانه منم


  سر بزن جان دل، جانانه منم

  باده چون می دهی پیمانه منم


  ساقی ار می شوی میخانه منم

  بی تو با روی خود بیگانه منم


  با تو در عاشقی افسانه منم

  هر زمان، جان دل، جانانه ز دل


  در پی ات، واله و دیوانه منم

  شور من، شوق من، با من بنشین


  روح من، جان من، در تن بنشین

  بی گل روی تو، پژمرده شوم


  با همه عاشقی، دل مرده شوم

  تا تو در سینه شیدای منی


  نغمه سرخوش و شادانه منم

  مرغ جان پر بکش بر بام دلم


  لانه کن جان دل کاشانه منم

  مطرب زخم های بر پرده بزن


  وآتش تازه ای در خانه فکن


نظر شما چیست؟
«نظر شما مهم است؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

چکامه
آخرین آلبوم‌های برگزیده موسیقی
 • کجا باید برم

 • ابراهیم

 • ایران من

 • صورتگر

 • افسانه روزگار

خواننده‌ها و هنرمندان موسیقی
 • محمدرضا شجریان

 • همایون شجریان


 • آرش ای پی

 • آرمان گرشاسبی

 • آریا عظیمی نژاد

 • احسان خواجه امیری

 • اردشیر کامکار

 • اشکان خطیبی

 • اشکان کمانگری

 • اشوان

 • امید حاجیلی

 • امید نعمتی

 • امیر تاجیک

 • امیر محمد تفتی

 • امیر هوشنگ ابتهاج

 • امیرعباس گلاب

 • امین بانی

 • امین حبیبی

 • انوشیروان روحانی

 • ایوب صادقی

 • ایهام

 • بابک جهانبخش

 • برزو ارجمند

 • بنیامین بهادری

 • بهاره رهنما

 • بهنام بانی

 • بهنام صفوی

 • پازل باند

 • پرواز همای

 • پرویز پرستویی

 • پوریا اخواص

 • پویا سرایی

 • پیمان خازنی

 • جلال امیرپورسعید

 • چارتار

 • چکامه

 • حامد زمانی

 • حامد همایون

 • حامی

 • حجت اشرف زاده

 • حسام الدین سراج

 • حسین علیزاده

 • حمید عسکری

 • حمید گودرزی

 • حمید هیراد

 • خسرو شکیبایی

 • دنگ شو

 • دیبا فاضل نیا

 • رستاک حلاج

 • رضا صادقی

 • رضا یزدانی

 • روزبه بمانی

 • روزبه نعمت‌الهی

 • رهام صفوی

 • زانیار خسروی

 • سالار عقیلی

 • سپنتا مجتهدزاده

 • سپیده رئیس سادات

 • سجاد شوشتری

 • سروش فیروزیان

 • سعید شهروز

 • سهراب پورناظری

 • سیامک عباسی

 • سیاوش عظیمی

 • سیروان خسروی

 • سینا حجازی

 • سینا درخشنده

 • سینا سرلک

 • سینا شعبانخانی

 • شهاب مظفری

 • شهرام شکوهی

 • شهرام میرجلالی

 • شهرام ناظری

 • علی اصحابی

 • علی پهلوان

 • علی جعفری پویان

 • علی زند وکیلی

 • علی عبدالمالکی

 • علی قمصری

 • علی لهراسبی

 • علی مقدم

 • علیرضا روزگار

 • علیرضا طلیسچی

 • علیرضا عصار

 • علیرضا قرائی منش

 • علیرضا قربانی

 • علیرضا کاوئی

 • علیرضا مشایخی

 • عماد طالب‌زاده

 • غلامحسین بنان

 • فرزاد فرزین

 • فریان

 • فریبرز لاچینی

 • فرید نجم الدین

 • فریدون آسرایی

 • فریدون مشیری

 • فواد معماریان

 • کامران تفتی

 • کاوه صالحی

 • گروه پالت

 • گروه دارکوب

 • گروه داماهی

 • گروه سون

 • گروه گام

 • گروه هترا

 • مازیار فلاحی

 • ماکان باند

 • مانی رهنما

 • مجتبی شاه علی

 • مجید اخشابی

 • مجید درخشانی

 • محسن ابراهیم زاده

 • محسن چاوشی

 • محسن یگانه

 • محمد اصفهانی

 • محمد زند وکیلی

 • محمد علیزاده

 • محمد معتمدی

 • محمدرضا فروتن

 • محمدرضا گلزار

 • محمدرضا هدایتی

 • محمود جهان

 • مرتضی پاشایی

 • مریم حیدرزاده

 • مسعود صابری

 • مسعود صادقلو

 • مسیح

 • مسیح و آرش

 • مصطفی حامدی

 • مهدی احمدوند

 • مهدی جهانی

 • مهدی یراحی

 • مهدی یغمایی

 • مهران مدیری

 • مهسا عظیمی

 • مهیار علیزاده

 • میثم ابراهیمی

 • میدیا فرج نژاد

 • میلاد بابایی

 • میلاد درخشانی

 • میلاد ملک

 • ناصر مسعودی

 • نگار خارکن

 • وحید تاج

 • هژیر مهرافروز

 • همایون خرم

 • هوروش بند

 • یمین غفاری