Google+

مجموعه نگاره‌های «محمدرضا شجریان»

چکامه

استاد شجریان

استاد شجریان و فرزندشان، رایان شجریان

استاد شجریان و همسرشان کتایون خوانساری

استاد شجریان

عکس از: آرش عاشورنیا

استاد شجریان

عکس از: حسن فرهادی

استاد شجریان

عکس از: مریم زندی

استاد شجریان - مرداد ۹۳

عکس از: ریحانه طراوتی

استاد شجریان

عکس از: آرش عاشورنیا

استاد شجریان - تابستان ۹۴

استاد شجریان در گفتگو با روزنامه ایران